Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 46η/21-12-2012 «Η υπ’ αριθμόν 8/18-12-2012 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου-Αυτοτέλεια ή μη συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων περιερχομένων στον αυτό κύριο με ένα ή διαφορετικά συμβόλαια»

sima_sesse

 

               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46η

 

           Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

           Αριθμ.πρωτ.221

 

             

                

                                                                                           Προς όλους τους συμβολαιογράφους

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78                             της χώρας

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr


ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμόν 8/18-12-2012 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 8/2012 (αριθμ. πρωτ. 4045, 4968/12) Γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή, με θέμα «Αυτοτέλεια ή μη συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων περιερχομένων στον αυτό κύριο με ένα ή διαφορετικά συμβόλαια», η οποία εκδόθηκε μετά από τα σχετικά ταυτοσήμου περιεχομένου έγγραφα των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου και Εφετείου Κερκύρας, τα οποία επίσης σας κοινοποιούμε.

Από το περιεχόμενο της κοινοποιουμένης εισαγγελικής γνωμοδοτήσεως του Αρείου Πάγου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: α) η αναφορά του νόμου στη φύση των γηπέδων ή των οικοπέδων ως συνεχών εκτάσεων, δεν αποσκοπεί στην κατάλυση του στοιχείου της αυτοτέλειας, στην περίπτωση, που με οποιοδήποτε τρόπο, συγχρόνως ή διαδοχικώς, περιέρχονται στο ίδιο πρόσωπο γήπεδα ή οικόπεδα αυτοτελή (μέχρι την κτήση τους), τα οποία συνέχονται (συνορεύουν) μεταξύ τους, έτσι ώστε η περαιτέρω μεταβίβαση ενός ή περισσοτέρων απ’ αυτά, να αποτελεί κατάτμηση ενιαίου γηπέδου ή οικοπέδου, με τις συνεπαγόμενες εκ του νόμου συνέπειες για το κύρος της μεταβίβασης ή την αρτιότητά τους, β) η μη κατάλυση της αυτοτέλειας των γηπέδων ή οικοπέδων στις ανωτέρω περιπτώσεις, υπαγορεύεται και από λόγους προστασίας των νομίμως υφισταμένων πραγματικών καταστάσεων, η οποία (προστασία) μάλιστα επιδιώκεται σε άλλες περιπτώσεις με διατάξεις, με τις οποίες διατηρείται η αρτιότητα σε οικόπεδο με μικρότερο εμβαδόν και διαστάσεις, κατά παρέκκλιση των θεσπιζόμενων νέων κανόνων αρτιότητας, γ) στην συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα περιουσιακής φύσεως καθώς και τα κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, ενώ στην έννοια της απαλλοτρίωσης περιλαμβάνεται και η αναίρεση ή ο περιορισμός σε σημαντικό βαθμό της οικονομικής χρησιμότητας του πράγματος.

Τέλος, οιαδήποτε άλλη ενδεχόμενη απόκλιση από την ακολουθούμενη συμβολαιογραφική και διοικητική πρακτική, με την υιοθέτηση αντίθετης άποψης, θα προσέκρουε έντονα στο αίσθημα ασφάλειας δικαίου, καθώς σύμφωνα πάντα με την ως άνω γνωμοδότηση (σελ. 6), εάν «ήθελε θεωρηθεί ότι συντρέχει αποχρών λόγος να υιοθετηθούν τα αντίθετα με την ως άνω πρακτική, τούτο για λόγους ασφαλείας δικαίου, ενδείκνυται να γίνει με ρητή νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα πρέπει με μεταβατικές δια-τάξεις να λαμβάνει πρόνοια για την μη ανατροπή των καταστάσεων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, σύμφωνα με την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου».

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η υπ’ αριθμ.8/2012 Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, καθώς και τα σχετικά έγγραφα των Συμβ.Συλλόγων Εφετείων Κέρκυρας & Αθηνών βρίσκονται στη μορφή .pdf)