Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 55η/16-9-2019 «Αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων (Υπουργική Απόφαση με αριθμ.67343 ΕΞ/19-6-2019)»

sima_sesse                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55η

          Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 415

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την με αριθμ. 67343 ΕΞ / 19 Ιουνίου 2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2443 / 20 Ιουνίου 2019)».

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την με αριθμ. 67343 ΕΞ / 19 Ιουνίου 2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου (ΦΕΚ Β΄ 2443/20 Ιουνίου 2019), ορίζονται ως υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του αρθρ. 20 του ν. 4557/2018, μεταξύ άλλων, και οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων (ιδ. αρθρ. 2 περ. Α. παρ. 3 της σχετικής υπουργικής αποφάσεως). Στην ίδια αυτή απόφαση προσδιορίζεται η διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρ. 3 της αυτής αποφάσεως), τα στοιχεία καταχώρισης των υπόχρεων (άρθρ. 4 της αυτής αποφάσεως) και προσδιορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 2 (ιδ. άρθρ. 8 της αυτής αποφάσεως), η οποία πραγματοποιείται χρονικά ανά Ομάδα υπόχρεων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού. Οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων, ανήκουν στην Ομάδα Α΄, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, για την οποία σύμφωνα με το άρθρ. 8 της Υπουργικής Αποφάσεως, προβλέπεται η διαδικασία καταχώρισης να πραγματοποιείται χρονικά από 16/9/2019-14/10/2019.

Παρατίθενται σε συνημμένα αρχεία το άρθρο 20 του ν. 4557/2018 όπως ισχύει και η  με αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 προαναφερομένη Υπουργική Απόφαση.

                                                

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)