Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 55η/9-9-2015 «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την κληρονομική διαδοχή και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου»

sima_sesse                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55η

 

         Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

         Αριθμ. Πρωτ. 524

 

                                       Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                       της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Σοφία Μουρατίδου (2310-237204)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια:  α)    του με αριθμ. πρωτ. 45628/28.5.2013 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

     β) της υπ’αριθμ.53/5.5.2014 εγκυκλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,

    γ)  της υπ’αριθμ.πρωτ.1511/17.6.2014 Ανακοίνωσης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς –Αιγαίου & Δωδεκανήσου και

     δ) της υπ’αριθμ.35/22.5.2015 εγκυκλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,  με τις οποίες Σας ενημερώσαμε για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4.7.2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, η  Ελληνική  Συμβολαιογραφία, παράλληλα με τους ευρωπαίους συναδέλφους, συνεχίζει την ενημέρωση, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, σχετικά με τις διασυνοριακές κληρονομίες και τον ανωτέρω Κανονισμό, που άρχισε να εφαρμόζεται στις 17 Αυγούστου 2015.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

(ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ)

- Με τον Κανονισμό εναρμονίζονται οι διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου των Κρατών – Μελών. Το εσωτερικό κληρονομικό Δίκαιο παραμένει ως έχει.

- Εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας.

- Εφαρμοστέο Δίκαιο σύμφωνα με τον Κανονισμό είναι ένα δίκαιο Κράτους – Μέλους αλλά και τρίτης χώρας.

- Στο πλαίσιο εφαρμογής του απομακρυνόμαστε αρχικά από τον γνωστό κανόνα συνδέσεως του δικαίου της ιθαγένειας (άρθρο 28 Α.Κ.) και αντικαθιστούμε με το δίκαιο της τελευταίας συνήθους διαμονής του Κληρονομουμένου.

- Καθιερώνεται σε όλες τις χώρες η δυνατότητα με διάταξη τελευταίας βούλησης της επιλογής δικαίου. Υποχρεωτικά ως τέτοιο το δίκαιο της ιθαγένειας του Κληρονομουμένου. Διατάξεις τελευταίας βούλησης κατά τον Κανονισμό, η διαθήκη, η συνδιαθήκη, η κληρονομική σύμβαση.

- Συνδιαθήκη – Κληρονομική σύμβαση, από χώρα στην οποία επιτρέπονται, γίνονται το δίχως άλλο δεκτές στη δική μας.

- Δημόσια έγγραφα στο πλαίσιο του Κανονισμού, μεταξύ αυτών και συμβολαιογραφικά, γίνονται δεκτά, ελεύθερα, χωρίς άλλη διαδικασία ή επικύρωση (Apostile, άλλου είδους επικύρωση).

- Δεν θίγεται ο numerus clausus των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Άγνωστος θεσμός του αλλοδαπού δικαίου προσαρμόζεται στο πλησιέστερο δικαίωμα του  εσωτερικού δικαίου.

- Για σύνταξη διασυνοριακής διαθήκης και άνοιγμα κληρονομίας, απαιτείται πλέον γνώση του αλλοδαπού δικαίου. Ο συμβολαιογράφος βοηθά τον πολίτη ώστε να οργανώσει εκ των προτέρων κατά τον πλέον επιθυμητό τρόπο την κληρονομική του διαδοχή.

- Καθιερώνεται ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου. Εκδίδεται από Δικαστήρια ή Συμβολαιογράφους. Προς τα παρόν η αρμοδιότητα στα Κράτη – Μέλη, διαμορφώνεται περίπου εξ’ ίσου. Ο σχετικός πίνακας όταν ολοκληρωθεί θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

Συνημμένα,  Σας αποστέλλουμε εκ νέου τα ανωτέρω α, β, γ και δ προαναφερθέντα, καθώς και σύντομη παρουσίαση του Κανονισμού, την οποία επιμελήθηκε η συνάδελφος Σοφία Μουρατίδου, συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του I.R.E.N.E.. Η πλήρης σχετική μελέτη θα δημοσιευθεί στο προσεχές  τεύχος της «Συμβολαιογραφικής Επιθεώρησης» και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.  

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας