Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 64η/11-12-2013 «Κοινοποίηση ΠΟΛ.1251/25-11-13 -"Διευκρινήσεις σχετικά με τις δηλώσεις καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στις περιπτώσεις σύστασης κεφαλαιουχικών εταιρειών βάσει των διατάξεων του Ν.3853/2010"»

sima_sesse

                                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  64η

 

                Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013

                Αριθμ. Πρωτ. 307

 

                            Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                            της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 . Τ.Κ.106 78.Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,.60,.70,.80,.90

FAX                : 210 384 8335

E.mail            : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ.1251/25-11-2013, (ΑΔΑ: ΒΛ13Η–0Υ2), του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Δ/νση Τελών & Ειδικών Φορολογιών, τμήμα Α΄ (Αρ.Πρωτ. Συντονιστικής 305/10-12-2013), με την οποία δίδονται διευκρινίσεις σε σχέση με τις δηλώσεις καταβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.), στις περιπτώσεις σύστασης κεφαλαιουχικών εταιρειών βάσει των διατάξεων του Ν.3853/2010.

Τα συνημμένα στην ως άνω 1251/2013 ΠΟΛ, Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 470/24-03-2011 τευχ.Β΄ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 και ΦΕΚ 2495/04-10-2013 τευχ.Β΄ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η ΚΥΑ ΔΠΕΙΣ Δ1145701 ΕΞ2013/11-9-2013, μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

                                                                      Με τιμή                                                                     

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η ως άνω σχετ.ΠΟΛ.1251/25-11-13 βρίσκεται στη μορφή .pdf)