Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 68η/27-12-2016 «Νόμος 4446/2016 – Ειδικότερα θέματα»

sima_sesse                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68η

        Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016

        Αριθμ. Πρωτ. 733

                                                  Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                  της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

ΘΕΜΑ: Νόμος 4446/2016 – Ειδικότερα θέματα

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 67/2016 εγκυκλίου μας, σάς επισημαίνουμε και τα εξής θέματα σε σχέση με το Ν. 4446/2016 (240 Α):

α) Σύμφωνα με το άρθρ. 42 παρ. 2 περ. ε’, στ’ και ζ’ του ως άνω νόμου, με τίτλο «Διασφάλιση πόρων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», τροποποιείται το άρθρ. 10 παρ. 1 περ. Α’ του Ν.Δ. 1017/1971 (209 Α) και πλέον απαιτείται μεγαρόσημο «ε) ευρώ 3 σε κάθε μήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται στον Εισαγγελέα ή στον Δημόσιο Κατήγορο και σε κάθε ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπόμνημα κάθε τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγορικούς ή Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου. Οι αιτήσεις και τα υπομνήματα των απόρων κρατουμένων υποβάλλονται ατελώς,

στ) ευρώ 1 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη, ευρώ 4 σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη και ευρώ 2 για την έκδοση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος αυτών,

ζ) ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγορικούς Συλλόγους, Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου».

Η έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου είναι άμεση από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22-12-2016).

β) Σύμφωνα με το άρθρ. 47, με τίτλο «Τροποποιήσεις του νόμου για την παροχή νομικής βοήθειας», τροποποιείται το άρθρ. 14 παρ. 2 του Ν. 3226/2004 (24 Α) και πλέον «[α]ρμόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι η διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου».

γ) Σύμφωνα με το άρθρ. 49 παρ. 1, με τίτλο «Τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων και κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954», προστίθεται με την στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (96 Α)  εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο «Δεν επιτρέπεται μετάθεση συμβολαιογράφου εντός της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας».

δ) Σύμφωνα με το άρθρ. 69 παρ. 2, με τίτλο «Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών» το άρθρ. 20 παρ. 3 του Ν.  3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά».

ε) Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 99 παρ. 5 του ως άνω νόμου, παρατείνεται η αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρ. 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 (και όχι όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε στην υπ’ αριθμ. 67/2016 εγκύκλιό μας ως 31η Δεκεμβρίου 2018).

 

                                                     Με τιμή

                                                Ο Πρόεδρος

                                            Γεώργιος Ρούσκας