Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 81η/4-11-2011 «Εμπορική επικοινωνία συμβολαιογράφων»

sima_sesse

                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 81η

 

             Αθήνα, 4 Νοεμβρίου  2011

             Αριθμ. πρωτ. 269

 

            Προς  όλους τους συμβολαιογράφους

            της χώρας

 

Ταχ. Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα      : 210-3307450,60,70,80,90

FAX                 : 210-3848335

E-mail             : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Στέλλα Περάτη

 

ΘΕΜΑ: Eμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 95/ΦΕΚ 227/2.11.2011 «Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων» σε εκτέλεση του Ν.3919/2011 (άρθρο 4 παρ.6), το οποίο έχει ως εξής:

…………………………………………………………………………………………

«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 95

Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α’32) και β) του άρθρου 25 παρ.2 του ν.3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’63).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Το γεγονός ότι από τις  διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Τη με αριθμό 262/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Ο συμβολαιογράφος δημοσιεύει τα στοιχεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας στην επίσημη ιστοσελίδα, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Μητρώου Συμβολαιογράφων, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.N.U.E.).

Τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητας αφορούν ιδίως στο ονοματεπώνυμο, στα αναλυτικά στοιχεία της διεύθυνσης του γραφείου, στον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης και του τηλεομοιότυπου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, στο ωράριο λειτουργίας του γραφείου, στην τυχόν γνώση ξένων γλωσσών και στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στον οποίο ανήκει.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ»

……………………………………………………………………………………………………………

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Βλαχάκης