Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 87η/11-11-2014 «Διαβίβαση της με αριθμ.1/2014 Γνωμοδότησης Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης-Τήρηση ευρετηρίου συμβολαιογραφικών πράξεων»

sima_sesse                  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  87η

 

       Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014

       Αριθμ. πρωτ. 472

 

                                                  Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                                  της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα              

Τηλέφωνα   : 210-3307450,60,70,80,90                                              

FAX            : 210-3848335

E-mail        : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τη με αριθμό 1/2014 Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης σχετικά με ερώτημα που υποβλήθηκε από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία εάν Συμβολαιογράφος διοριστεί εκ νέου σε Ειρηνοδικειακή περιφέρεια, θα τηρεί εξ αρχής ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων με νέα αρίθμηση. 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

ΓνδτΕισΕφΘες 1/2014

Τήρηση ευρετηρίου συμβολαιογράφων.

Αριθμ 1/2014

Γνωμοδότηση

Εισαγγελέα Εφετών  Θεσσαλονίκης

Ηλία Νικ. Σεφερίδη

Από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης μας τέθηκε το ερώτημα «αν Συμβολαιογράφος διοριστεί εκ νέου σε Ειρηνοδικειακή περιφέρεια τα συντασσόμενα από αυτόν συμβόλαια θα αριθμούνται κατ΄ αύξοντα αριθμό σε συνέχεια της τελευταίας συμβολαιογραφικής πράξης ή εξ αρχής»

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος η γνώμη μας είναι η εξής.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 14 και 16 του νόμου 2830/2000 (Κώδικας περί Συμβολαιογράφων) προκύπτει πως ο Συμβολαιογράφος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο (ευρετήριο) στο οποίο θα καταχωρίζονται κατά αύξοντα αριθμό όλες οι συντασσόμενες από αυτόν πράξεις. Ο αύξων αριθμός αυτός θα σημειώνεται και στο πρωτότυπο της πράξης, στο ευρετήριο θα καταχωρούνται και τα στοιχεία των δικαιοπρακτούντων και το επάγγελμα αυτών, οι υπογραφές αυτών, του Συμβολαιογράφου, ο τόπος σύνταξης της πράξης, η ημερομηνία σύνταξης της πράξης και τα τέλη και δικαιώματα των υπόχρεων. Ο διορισμός εκ νέου του Συμβολαιογράφου σε Ειρηνοδικειακή περιφέρεια (άρθρα 2,18, 23, 24 του νόμου 2830/2000) θεωρείται ως νέος διορισμός (ΣτΕ 1539/2013, ΣτΕ 2488/2010 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ) και συνεπώς η αρίθμηση των συντασσομένων συμβολαιογραφικών πράξεων θα γίνεται εξ αρχής και όχι σε συνέχιση του προϊσχύσαντα διορισμού αυτού (δηλ από την τελευταία συνταχθείσα πράξη του). Με την λήξη της συμβολαιογραφικής ιδιότητας σε συγκεκριμένη περιφέρεια ο Συμβολαιογράφος υποχρεούται να παραδώσει το αρχείο του σε άλλον νεοδιορισμένο Συμβολαιογράφο, που έχει κληθεί να καλύψει την θέση του ή σε άλλον υπηρετούντα ήδη στην ίδια περιφέρεια Συμβολαιογράφο ή στο αρχειοφυλακείο  σε περίπτωση που λειτουργεί τέτοιο (αρχειοφυλακείο) (άρθρα 128, 129 του νόμου 2830/2000). Αφού με την παραίτηση, μετάθεση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μεταβολή ή κατάργηση της ιδιότητας του Συμβολαιογράφου σε συγκεκριμένη Ειρηνοδικειακή περιφέρεια λήγει ο υφιστάμενος δεσμός αυτού στην συγκεκριμένη περιφέρεια και ο εκ νέου διορισμός αυτού θεωρείται ως νέος διορισμός και επομένως το ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων τηρείται εξ αρχής με νέα αρίθμηση των συμβολαιογραφικών πράξεων με τα λοιπά προβλεπόμενα κατά νόμο στοιχεία. Σύμφωνα άλλωστε με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Συμβολαιογραφικού Κώδικα ο αποχωρών Συμβολαιογράφος υποχρεούται να παραδώσει το αρχείο του σε έτερο Συμβολαιογράφο, που έχει καλύψει την θέση αυτού (αποχωρούντα) ή σε ήδη υπηρετούντα  Συμβολαιογράφο στην αυτή Ειρηνοδικειακή περιφέρεια ή στο αρχειοφυλακείο, όπου τηρείται τέτοιο. Ο εκ νέου διορισθείς Συμβολαιογράφος μπορεί να λάβει αρχείο άλλου Συμβολαιογράφου προς τήρηση και όχι το αρχείο που παρέδωσε κατά την αποχώρηση του από την θέση, που κατείχε μέχρι τότε.

Κατ' ακολουθία όλων των ανωτέρω ο εκ νέου διορισθείς Συμβολαιογράφος τηρεί εξ αρχής ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων με νέα αρίθμηση.

 

Θεσσαλονίκη 4/11/2014.

Ο Εισαγγελέας  Εφετών

Ηλίας Νικ. Σεφερίδης.