Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/12-3-13 «ΠΟΛ.1043/7-3-2013 – Περί αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση αναμεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 593/2012)»

sima_sesse

 

 

                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  8η

 

               Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013

               Αριθμ. πρωτ. 55

 

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78                            Προς όλους τους συμβολαιογράφους

Τηλέφωνα   : 210-3307450,60,70,80,90                               της χώρας

FAX              : 210-3848335

E-mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

                      210-3307464, 210-4129955

 

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1043/7-3-2013 – Περί αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση αναμεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 593/2012)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

          Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ.1043/7-3-2013 του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων), με την οποία έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η υπ’ αριθμ. 593/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Α’), για να λάβετε γνώση.

          Με την προαναφερθείσα υπ’ αριθμόν 593/2012 γνωμοδότηση γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση ύπαρξης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με την οποία κηρύσσονται ανατετραμμένες οι δωρεές εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου και ως εκ τούτου, έχει ήδη λάβει χώρα εκ του νόμου η δήλωση περί μεταβιβάσεως, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

          Επομένως, στη συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία γίνεται η εκ μέρους του νικήσαντος διαδίκου αποδοχή της δήλωσης βουλήσεως του ηττηθέντος, στην οποία έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση για την ανωτέρω περίπτωση, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας του ηττηθέντος διαδίκου.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η ΠΟΛ.1043/7-3-2013 και η υπ’ αριθμ.593/2012 γνωμοδότηση του ΝΣΚ βρίσκονται στη μορφή .pdf)