Αριθ.Πρωτ.:153/16-2-2004. Θέμα:«Αύξηση των πάγιων δικαιωμάτων των Υποθηκοφυλακείων καθώς και του τέλους υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, που εισπράττεται με τα αναλογικά δικαιώματα της μεταγραφής»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ          Θεσσαλονίκη 16.2.2004
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     Αρ.Πρωτ.153 
 
Προς
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι από 13-2-2004, αυξήθηκαν τα πάγια δικαιώματα των Υποθηκοφυλακείων καθώς και το τέλος υπέρ ΤΑΧΔΙΚ που εισπράττεται με τα αναλογικά δικαιώματα της μεταγραφής.
Μετά από αυτά
Το πάγιο δικαίωμα που εισπράττεται για τη μεταγραφή αποδοχών κληρονομιάς, συστάσεων οριζοντίων ιδιοκτησιών κλπ. από 4,99 ευρώ αυξάνεται σε 9,00 ευρώ.
Το πάγιο δικαίωμα που εισπράττεται για τη μεταγραφή αναλογικών πράξεων από 5,78 ευρώ αυξάνεται σε 9,79 ευρώ.
Το τέλος υπέρ ΤΑΧΔΙΚ από 1,5ο/οο αυξάνεται σε 1,75ο/οο, με αποτέλεσμα τα δικαιώματα των μεταγραφών των μεταβιβάσεων εξ επαχθούς αιτίας να ορίζονται σε 4,75ο/οο επί της αξίας της μεταβίβασης και τα δικαιώματα των μεταγραφών των μεταβιβάσεων από χαριστική αιτία να ορίζονται σε 7,75ο/οο επί της αξίας της μεταβίβασης.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος    Η Γεν. Γραμματέας
Ε. Σαρρής        Χρ. Φαρδή-Πανταζή