Αριθμ.Πρωτ.:786/15-9-2005. Θέμα:«Δικαιώματα έμμισθων υποθηκοφυλακείων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 15.9.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αρ.Πρωτ.786

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δικαιώματα έμμισθων υποθηκοφυλακείων

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ.79898/4.8.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης για τον καθορισμό των δικαιωμάτων των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1150/17.8.05.
Η έναρξη ισχύος της άνω απόφασης είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2005.

      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
    Ο Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής    Χριστίνα Φαρδή

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. φύλλου 1150
17 Αυγούστου 2005

Αριθ.79898
Καθορισμός δικαιωμάτων που εισπράττονται στα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου

               ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- 
              ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 12 και 19 παρ.1 του ν.325/1976 ΦΕΚ Α-125.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.6 του ν.2145/1993 ΦΕΚ Α-88.
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
4.Την υπ’αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β/17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα αναλογικά δικαιώματα των άρθρων 5 και 12 του ν.325/1976 που εισπράττονται στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, ως εξής:
Μέχρι του ποσού των επτακοσίων τριάντα πέντε (735) ευρώ, δεκαπέντε τοις χιλίοις (15ο/οο) και από επτακόσια τριάντα έξι (736) ευρώ μέχρι χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ, δώδεκα τοις χιλίοις (12ο/οο).
Για τα πέραν των χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα (1.470) ευρώ ποσά εξακολουθούν να εισπράττονται τα μέχρι σήμερα εισπραττόμενα δικαιώματα ήτοι τρία τοις χιλίοις (3ο/οο) και έξι τοις χιλίοις (6ο/οο) αντίστοιχα.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2005 

                                                      ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                            ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
       ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ                          ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ