Αριθ.Πρωτ.:850/10-10-2005. Θέμα:«Διευκρινίσεις των αρ.πρωτ.Σ.Σ.Ε.Θ.671/2005 και 786/2005 εγκυκλίων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 10.10.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αρ.πρωτ.850

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Διευκρινίσεις των αρ.πρωτ.ΣΣΕΘ.671/2005 και 786/2005 εγκυκλίων

Με αφορμή πολλών ερωτήσεων που μας τέθηκαν από τους συναδέλφους, σας παρέχουμε τις εξής διευκρινίσεις που αφορούν τις υπ’αριθμ.πρωτ.ΣΣΕΘ.671/2005 και 786/2005 προγενέστερες εγκυκλίους που σας στείλαμε:

1. Όσον αφορά την υπ’αριθμ.671/2005 εγκύκλιο με θέμα της αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών, σας ενημερώνουμε ότι όπως πληροφορηθήκαμε από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (τηλ:210 4803133, φαξ: 210 4802569), η υπηρεσία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης εκκαθαριστικού δεν λειτουργεί ακόμη παρά το γεγονός ότι δημοσιεύθηκε η σχετική υπουργική απόφαση με αριθμό 4009680/20172/0030 της 12ης Σεπτεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 1348 Β’). Σας διευκρινίζουμε παρά ταύτα ότι οι συμβολαιογράφοι που έχουν πιστοποίηση για την έκδοση φορολογικών ενημεροτήτων θα μπορούν με την ίδια πιστοποίηση να λαμβάνουν και το εκκαθαριστικό, όταν αυτό θα είναι εφικτό, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε καμία νέα ενέργεια. Όσοι συμβολαιογράφοι δεν έχετε μέχρι σήμερα πιστοποίηση του Υπουργείου για τη λήψη φορολογικών ενημεροτήτων, οφείλετε να υποβάλλετε άμεσα στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (τηλ:210 4803133, φαξ: 210 4802569) αίτηση πιστοποίησης, τα δε σχετικά υποδείγματα είναι συνημμένα στην ανωτέρω εγκύκλιό μας.

2. Όσον αφορά την υπ’αριθμ.786/2005 εγκύκλιο με θέμα τα νέα δικαιώματα των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, σας παραθέτουμε τον τρόπο υπολογισμού των αναλογικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, όπως αυτός μας υποδείχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης και έχει ως εξής:
Τα αναλογικά δικαιώματα των άρθρων 5 και 12 του ν.325/76 που εισπράττονται στα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία διαμορφώνονται ως εξής
-Μέχρι του ποσού των 735,00 € ……15%
Από 736,00 € μέχρι 1470,00 € …………12%
Από 1471,00 € και άνω …………………3%
(για αγοραπωλησίες, διανομές κλπ) και 6% για γονικές, δωρεές κλπ

-Για όλο το ποσό……………………1,75%
-Για κάθε πιστοποιητικό ………….5%

Σημείωση
Για να υπολογίζετε τα δικαιώματα γρήγορα εφαρμόζετε (με απόκλιση 0,50€)
α) Για αγοραπωλησίες κλπ το ποσό . 4,75% + 21,00 €
(π.χ. 100.000 : 475,00 + 21 ,00 = 496,00)
β) Για γονικές, δωρεές κλπ το ποσό . 7,75% + 25,00 €
(π.χ. 1000.000 : 775,00 + 25,00 = 796,00)
Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται το κόστος ενός πιστοποιητικού.

Για κάθε πρόσθετη πράξη (σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, παρακράτηση κλπ) προσθέτετε 14,00 €.

Οι πάγιες πράξεις παραμένουν 14,00 €.

       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
    Ο Πρόεδρος            Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής     Χριστίνα Φαρδή