Αρ.Πρωτ.:1149/30-10-2006. Θέμα:«Δικαιώματα κτηματολογικών γραφείων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 30.10.2006
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αρ.πρωτ.1149

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δικαιώματα κτηματολογικών γραφείων.

Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμ.απόφαση 41794/12.10.2006 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ.Β’ 20.10.2006) καθορίστηκε ο τρόπος είσπραξης των αναλογικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από τα υποθηκοφυλακεία κατά τη μεταβατική περίοδο που λειτουργούν ως κτηματολογικά γραφεία και είχαν αυξηθεί κατά 1‰ με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1β το ν.3481/2006.
Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ που ισχύει από τις 25.10.2006, ημεροχρονολογία κυκλοφορίας του ΦΕΚ, τα αυξημένα κατά 1‰ αυτά δικαιώματα θα καταβάλλονται κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης των εγγραπτέων πράξεων.
Συνεπώς από 25-10-2006, για τις καταχωρίσεις αναλογικών πράξεων στα κτηματολογικά γραφεία, τα δικαιώματα ανέρχονται πλέον:
α) για τις εξ’ επαχθούς αιτίας μεταβιβάσεις (πχ πωλήσεις, ανταλλαγές, διανομές, συνενώσεις κλπ) σε ποσοστό 5,75‰ επί της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης.
β) για τις εκ χαριστικής αιτίας μεταβιβάσεις σε ποσοστό 8,75‰ επί της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης.

             Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Πολυξένη Παρατήρα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. φύλλου 1546
20 Οκτωβρίου 2006 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού....................................... 1
Καθορισμός τρόπου είσπραξης και απόδοσης των προβλεπομένων από την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) όπως ισχύει, αναλογικών υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. δικαιωμάτων»……........ 2
Εκχώρηση αρμοδιότητας ανάθεσης Ενέργειας Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ…………………....... 3
Εκχώρηση αρμοδιότητας ανάθεσης Ενέργειας Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ…………………....... 4
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Δεσλή Ελένη του Χρήστου......................................... 5
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού κατηγορίας TE στην Παπαγεωργίου Φωτεινή του Βασιλείου και της Δέσποινας...................................... 6
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος FORMOPEN.............................. 7
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος METOJECT Ενέσιμο διάλυμα 7,5mg/ 0,75ml− 10mg/1ml− 15mg/1,5ml− 20mg/2ml− 25mg/ 2,5ml−. .......................................... 8
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ΤΑΖΕΡΕΝ................................... 9
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος F−DIN....................................... 10

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ.172897/20.2.2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 251/Β΄/28.2.2006. ....................... 11
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ.174067/9.3.2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 335/Β΄/20.3.2006. ....................... 12


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.41794
Καθορισμός τρόπου είσπραξης και απόδοσης των προβλεπομένων από την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) όπως ισχύει, αναλογικών υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. δικαιωμάτων».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162) και ειδικότερα της περ. β΄.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 389/02/6.9.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε.
4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:
1. Η είσπραξη του ποσοστού υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε., που καθορίσθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 περ. β΄ του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) όπως ισχύει, επί των αναλογικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από τα υποθηκοφυλακεία σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5 και 12 του ν. 325/1976 (Α΄ 125) όπως ισχύει, κατά τη μεταβατική περίοδο της λειτουργίας τους ως Κτηματολογικών Γραφείων, γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρησης των εγγραπτέων πράξεων και σημειώνεται στην ειδική στήλη του βιβλίου του ημερολογίου, στο οποίο εγγράφονται κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους οι αιτήσεις καταχώρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2006

                              ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ           ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
         ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
         ΑΘ. ΝΑΚΟΣ                              Π. ΔΟΥΚΑΣ

2. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται κάθε βδομάδα στον Ο.Κ.Χ.Ε. με καταθέσεις στο λογαριασμό που τηρεί ο Οργανισμός στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τον τακτικό προϋπολογισμό του (αριθμός λογαριασμού 26763/3). Η απόδοση αποδεικνύεται με την επικόλληση των σχετικών αποδείξεων στο βιβλίο του ημερολογίου. Το συνολικό ανά μήνα αποδοθέν ποσό γνωστοποιείται στον Ο.Κ.Χ.Ε. από τον Προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μηνός με την αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης των υποκειμένων σε αναλογικά δικαιώματα και υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. καταχωρηθεισών πράξεων, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφα των σχετικών τραπεζικών παραστατικών. Σε περίπτωση επιστροφής τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα σχετικά ποσά συμψηφίζονται μέχρι του ύψους τους με τα προς απόδοση στον Ο.Κ.Χ.Ε. ποσά και σχετική περί τούτου μνεία γίνεται στη μηνιαία ως άνω κατάσταση που αποστέλλεται στον Ο.Κ.Χ.Ε.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ