Αρ.Πρωτ.:1250/22-11-2006. Θέμα:«Αντικατάσταση βιβλίων Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης από ηλεκτρονικά αρχεία»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 22.11.2006
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αρ.Πρωτ.1250

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Αντικατάσταση Βιβλίων Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης από Ηλεκτρονικά Αρχεία.
Σχετ. Το με αριθμ.πρωτ.90382/10-10-2006 απόφαση
Υπουργού Δικαιοσύνης.

Σας κοινοποιούμε την άνω σχετική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που αφορά τα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, για να λάβετε γνώση.

          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
         Η Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Πολυξένη Παρατήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αθήνα, 10-10-06
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                          Αριθ.Πρωτ.:90382
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α9

Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 96
Ταχ.Κωδ. : 11527 ΑΠΟΦΑΣΗ
Πληροφορίες : Αλ. Βαλλιάνου
Τηλέφωνο : 210 7767229
Telefax : 210 7767441

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης, από Ηλεκτρονικά Αρχεία»

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ.22 του άρθρου 3 του ν.2479/97(ΦΕΚ 67 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 11 του ν.3472/06 (ΦΕΚ 35 Α΄) και β) του άρθρου 29 Α΄ του ν.1558/85 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του ν.2469/97 (ΦΕΚ 38 Α΄).
2. Το 589/06 έγγραφο του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τα Βιβλία Μεταγραφών - Υποθηκών - Κατασχέσεων - Διεκδικήσεων, τα οποία τηρούνται στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης καταργούνται και αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1-11-2006.
Τα ως άνω βιβλία θα τηρούνται και σε κινητά μηχανογραφικά φύλλα μέχρι 31-12-06.

           Ακριβές αντίγραφο                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος  ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
      Β. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ