Αρ.Πρωτ.:847/13-10-2011. Θέμα:«Έκδοση βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 13-10-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.847

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Έκδοση βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Σας αποστέλλουμε το ν.4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚΑ’ 215/30-9-2011) ο οποίος τροποποιεί διατάξεις του ν.3386/2005.
Εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις του αρ.4 και του αρ.7 παρ.4 του νόμου, οι οποίες τροποποιούν το αρ.11 παρ.3 και 4 του ν.3386/2005 και ορίζουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση αδειών διαμονής από πολίτες τρίτων χωρών, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης ετήσιας διάρκειας, εφόσον τα αιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη.
Αν η αίτηση εκκρεμεί κατά τη λήξη ισχύος της άνω βεβαίωσης, η ίδια υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση.
Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής που σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.11 παρ.3 του ν.3386/2005, έχουν χορηγηθεί έως τη δημοσίευση του νέου νόμου (30-9-2011), ισχύουν για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του (δηλαδή μέχρι 30-9-2012).
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι κάτοχοι των βεβαιώσεων αυτών, σύμφωνα με το αρ.85 του ν.3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλονται σε συμβολαιογραφικές πράξεις και να δικαιοπρακτούν.

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
              Η Πρόεδρος                      Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το πλήρες κείμενο του Ν.4018/2011 βρίσκεται στη μορφή .pdf)