Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/6-6-12 «Κοινοποίηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ.128 Α΄/1-6-2012 ΦΕΚ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,                                             Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                          Αρ. Πρωτ. 82 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ                                                  Προς όλους τους συμβολαιογράφους
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                     της χώρας

_____

Ταχ.Δ/νση :Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
Fax : 210 384 8335
E-Mail : notaries@notariat.gr  
Πληροφορίες: Στέλλα Περάτη

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 128 Α΄/1-6-2012 ΦΕΚ εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή σας στο άρθρο 2 της ως άνω πράξης το οποίο έχει ως ακολούθως:
                                                      Άρθρο 2
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4061/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και αν αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας».

           Με τιμή
       Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Το σχετ.ΦΕΚ τ.Α΄ 128/1-6-2012 βρίσκεται στη μορφή .pdf)