Αρ.Πρωτ.:776/17-12-2015. Θέμα:«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»

           sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 17-12-2015

        Αρ.πρωτ.776

 

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις 

 

     Σας γνωρίζουμε ότι η παρ.2 του αρθρ.20 του ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» τροποποιήθηκε με το αρ.14 παρ.1 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚΑ’76/9-7-2015) και πλέον έχει ως εξής:

Άρθρο 20

Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής

1…

2.Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου

Το τίμημα καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται και θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.

 

                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                  Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης