Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/4-3-2015 «Άρθρο 27 του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 80/1-4-2014) "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις" - Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων»

sima_sesse                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20η

 

              Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015

              Αριθμ. Πρωτ. 115

 

                                   Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                   της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 10678 - Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450, 60, 70, 80, 90

FAX             : 210 384 8335

E.mail         : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

     Σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4251/2014  (ΦΕΚ Α΄80/1-4-2014) Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, που αφορούν τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων για την κατάρτιση των συμβολαιογραφικών πράξεων με συμβαλλόμενους τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 27

Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων

«1. Κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, στις οποίες συμβαλλόμενοι ή συμμετέχοντες καθ οιονδήποτε τρόπο είναι πολίτες τρίτων χωρών, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαμονή στην ημεδαπή, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6* του άρθρου 9 και να προβούν σε σχετική μνεία στην πράξη τους.

 2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου που δεν έχει συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα.»

Σύμφωνα δε με το άρθρο 148 του ίδιου νόμου η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης  

                                                                      

*Σημείωση: Λανθασμένη  αναγραφή της παραγράφου 6. Αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.4251/2014.