Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 42η/29-8-2013 «Α) Εγκύκλιος 13/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών σε ορθή επανάληψη και Β) Εγκύκλιος 15/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.6 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/18-4-2013 τευχ.Α)-Χορήγηση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα»

sima_sesse                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42η

               Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013

               Αριθμ. πρωτ. 228


            Προς όλους τους συμβολαιογράφους

            της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78     

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

                (210-3307464)

 

ΘΕΜΑ:

Α) Εγκύκλιος 13/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών σε ορθή επανάληψη και Β) Εγκύκλιος 15/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 6 του Ν. 4146/2013  (ΦΕΚ 90/18-4-2013 τευχ. Α)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

    Α) Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 21/17-6-2013 Εγκυκλίου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε, που αφορούσε θέματα εφαρμογής του άρθρ. 6 παρ. 2 του Ν. 4146/2013 για την χορήγηση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμόν 13/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής), που εκδόθηκε σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΒΕΖ3Ν–ΗΜ2), με την οποία διευκρινίσθηκε ότι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, από πολίτες τρίτων χωρών, αξίας 250.000 ευρώ, παρέχεται δικαίωμα διαμονής, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης, ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.

   Β) Επίσης σας κοινοποιούμε συνημμένα την υπ’ αριθμόν 15/2013 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΛΩ9Ν–ΦΥΥ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής), που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4146/2013 (άρθρο 36Α του Ν. 3386/2005), στην οποία μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι, η άδεια διαμονής χορηγείται και σε περιπτώσεις που το τίμημα που είχε καταβληθεί για την αγορά του ακινήτου, ήταν μικρότερο των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, η σημερινή όμως αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού. Για την υπαγωγή των εν λόγω περιπτώσεων στις ρυθμίσεις του άρθρου 36Α του ως άνω νόμου θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση συμβολαιογράφου, στην οποία θα αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του αριθ. ……. συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς, η σύμβαση (αγοραπωλησίας του ακινήτου), δεν τελεί υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα (δηλαδή η τρέχουσα αντικειμενική αξία με βάση τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου, όπως αυτά προκύπτουν από το αντίστοιχο συμβολαιογραφικό έγγραφο), ανέρχεται σε ποσό ……».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Οι υπ' αριθμ.13 & 15/2013 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών, βρίσκονται στη μορφή .pdf)