Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.456/17-11-2021 - Μετονομασία των κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες

sima_sesse                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 456

                                       ΠΡΟΣ

                                       Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                       της χώρας

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Μετονομασία των κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 85 Ν. 4804/2021 (Α’ 90) τροποποιείται το άρθρο 2 Ν. 3852/2010 που αφορά στη συγκρότηση δήμων και μετονομάζονται οι κοινότητες σε δημοτικές κοινότητες.

Ειδικότερα, το άρθρο 85 Ν. 4804/2021 έχει ως εξής:

Άρθρο 85

Μετονομασία κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010

Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), περί της συγκρότησης των δήμων, τροποποιούνται με τη μετονομασία των κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Συγκρότηση δήμων

1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του δήμου ή της κοινότητας.

2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. Δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231), περί ένωσης δήμων και κοινοτήτων, ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.

3. Επίσης, συγκροτούν δημοτική κοινότητα πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1.

4. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι οικισμοί – έδρες δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες.».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας