Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.95/9-3-2020 - Προεδρία Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στο CNUE-Ενημέρωση για το τελευταίο Δ.Σ.

sima_sesse                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 09 Μαρτίου 2020

          Αριθμ. Πρωτ. 95

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020 συνήλθε στις Βρυξέλλες το Διοικητικό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων  (CNUE) με προεδρεύουσα χώρα την Ελλάδα και συμμετέχοντες την Ουγγαρία, την Γερμανία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Κροατία, και την Εσθονία.

Συζητήθηκε διεξοδικά το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Συμβολαιογραφία.

Στα πλαίσια του στόχου «Μια Ευρώπη ικανή για την ψηφιακή εποχή» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την στρατηγική της για την ψηφιοποίηση  στις αρχές  του τρέχοντος έτους, προγραμματίζει νομοθετική πρωτοβουλία με την ονομασία «νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες» και μια Βίβλο για την τεχνική νοημοσύνη. Σύμφωνα με το κείμενο αυτό η έμφαση δίδεται στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων για τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων η οποία ανοίγει το δρόμο για την ενοποίηση όλων των συστημάτων συμπεριλαμβανομένης και της δικαιοσύνης και την ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο Συμβούλιο έγινε σαφές ότι η ψηφιοποίηση της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας είναι μονόδρομος για να διασφαλιστεί η ύπαρξη του επαγγέλματος στην καινούργια εποχή . Αποφασίστηκε η έμπρακτη βοήθεια των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ενεργή συμμετοχή του οργανισμού σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό φορέα και πρόγραμμα  που θα υλοποιήσει τις αποφάσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση στον τομέα της Δικαιοσύνης.

Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαγγέλλει επίσης σχέδιο δράσης για την ενιαία αγορά το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις σχετικά με το επάγγελμα του Συμβολαιογράφου στο εταιρικό δίκαιο και ειδικότερα για τη δημιουργία εταιρειών και γενικά την παροχή της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας ψηφιακά και από απόσταση. Τέλος έγινε ρητή μνεία στην απαραίτητη συμμετοχή των Συμβολαιογράφων στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , στόχος ο οποίος παραμένει βασική προτεραιότητα της Επιτροπής.

Η ελληνική αντιπροσωπεία συνεργαζόμενη με την Ισπανική και την Γερμανική ανέλυσε τους κινδύνους  οι οποίοι προκύπτουν από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που θα ψηφιστεί τους επόμενους μήνες και αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις εκχωρήσεις απαιτήσεων έναντι τρίτων και ειδικότερα στις απαιτήσεις που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες. Σύμφωνα με το κείμενο της υπό ψήφιση οδηγίας   οποιαδήποτε εκχώρηση απαίτησης σε τρίτους  ακόμα και εκχωρήσεις απαιτήσεων που έχουν εξασφαλιστεί με εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση – υποθήκη)  θα διέπονται από το δίκαιο  της κατοικίας αυτού που αναλαμβάνει την απαίτηση και όχι από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει εγγραφεί η εμπράγματη ασφάλεια , με αποτέλεσμα στα δάνεια τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από Ελληνικές ή Ισπανικές Τράπεζες σε τρίτους, μετά από μεταξύ τους συμφωνία, να εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας του επενδυτή όπως  για παράδειγμα το Αγγλοσαξονικό Δίκαιο. Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο η πρόταση της Ελληνικής και Ισπανικής αντιπροσωπείας ότι στο κείμενο της Οδηγίας θα πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία «όταν η απαίτηση εξασφαλίζεται με ακίνητη ή κινητή αξία , υποκείμενη σε καταχώρηση  σε δημόσιο μητρώο, το εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το δίκαιο του κράτους στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο ή στο οποίο τηρείται το μητρώο».

Τέλος συζητήθηκε και η υπό ψήφιση οδηγία για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την απόκτηση εξασφαλίσεων. Σύμφωνα με το κείμενο της οδηγίας αυτής θεσπίζεται ταχεία εξωδικαστική διαδικασία για την απόκτηση εξασφαλίσεων, η οποία θα συμφωνείται μεταξύ του πιστωτή και του δανειολήπτη  χωρίς τη μεσολάβηση των δικαστηρίων. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να αποκτήσει εκτελεστότητα και η ανησυχία του Συμβουλίου έγκειται στο ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν ελεύθερα να αναθέτουν «σε επαγγελματίες ιδιωτικού χαρακτήρα να εκτελούν ένα ή περισσότερα καθήκοντα στο πλαίσιο του μηχανισμού ταχείας επιβολής».

Έγινε σαφές στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να περιφρουρηθεί ο ρόλος του Συμβολαιογράφου , ο οποίος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εκτελεστότητα των εγγράφων αυτών σύμφωνα και με την καταστατική του λειτουργία.

 

                            Ο Πρόεδρος                  Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στο CNUE

                        Γεώργιος Ρούσκας                          Ευτυχία Καραστάθη