Αρ.Πρωτ.:890/2-11-2011. Θέμα:«Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     Θεσσαλονίκη 2-11-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Αριθμ.πρωτ.890

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.ΠΟΛ.1221/25-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, για να λάβετε γνώση.

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                          Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η σχετ.ΠΟΛ.1221/25-10-2011 βρίσκεται στη μορφή .pdf)