Αρ.Πρωτ.:452/22-6-2018. Θέμα:«Κοινοποίηση του Ν.4546/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 101/12-6-2018) - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό"»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 22-6-2018                              

            Αριθμ.πρωτ.452

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Κοινοποίηση Ν.4546/2018

 

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας το Ν.4546/2018 (ΦΕΚΑ’101/12-6-2018) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις» και εφιστούμε την προσοχή σας ειδικότερα στο άρθρ.34 (τροποποίηση του ν.4495/2017 περί αυθαίρετης δόμησης)  και στα αρθρ.41 και 43 (δασικοί χάρτες).

 

                                         Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                      Η Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                              Θεανώ Μαρέτη

(Ο Ν.4546/2018 βρίσκεται στη μορφή .pdf)