Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/15-11-2017 «Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10-11-2017 (ΦΕΚ 3975 Β) – Υπαγωγή αυθαιρέτων στο Ν.4495/2017 και ισχύς βεβαιώσεων του Ν.4178/2013»

sima_sesse                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52η

         Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017

         Αριθμ. πρωτ. 519

                                       Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                       της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10-10-2017 (ΦΕΚ 3975 Β) – Υπαγωγή αυθαιρέτων στο Ν. 4495/2017 και ισχύς βεβαιώσεων του Ν. 4178/2013

 

   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10-11-2017, με τίτλο «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος» (ΦΕΚ 3976/14-11-2017 τευχ. Β’).

Με την παραπάνω Κ.Υ.Α., μεταξύ άλλων, καθορίζονται:

α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών αα) για την υπαγωγή αυθαιρέτων κτισμάτων στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (άρθρο 1) και ββ) την οριστικοποίηση και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής (άρθρο 2),

β) οι προθεσμίες πληρωμών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων (άρθρο 3) και οι μειώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου λόγω εξόδων εργασιών (άρθρα 4–6) και

γ) η διεκπεραίωση υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει διατάξεων προγενέστερων νόμων (Ν. 4014/2011 και Ν. 4173/2013) (άρθρο 8).

Ειδικότερα για τις βεβαιώσεις για δικαιοπραξίες μεταβίβασης ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος και εγγραπτέες πράξεις του άρθρου 83 Ν. 4495/2017, οι οποίες έχουν εκδοθεί με προηγούμενες διατάξεις νόμων, σύμφωνα με την παρ. 5 εδ. α’ του άρθρου 8 της ως άνω Κ.Υ.Α., «εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την πάροδο του χρόνου λήξης της ισχύος τους».

Η ισχύς της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/2017 αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)