Διάφορα Θέματα ΙΚΑ

06/07/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/3-7-12 «Κοινοποίηση των: α)με αριθμ.πρωτ.Γ99/118/15-6-12 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα:"Υποβολή Α.Π.Δ.-Προθεσμία καταβολής εισφορών" & β)με αριθμ.πρωτ.Ε57/30/31-5-2012 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα:"Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας για χρήση στο εξωτερικό"»

download περισσότερα
02/05/2012

Αρ.Πρωτ.:365/2-5-2012. Θέμα:«Ν.4075/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 89/11-4-2012) - Αλλαγές σε θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ-Ασφάλιση ΟΑΕΕ»

download περισσότερα