Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.377/8-5-2024 - Από 08.05.2024: Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY»

sima_sesse                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 8 Μαΐου 2024

       Αρ.πρωτ. 377

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Από 08.05.2024: Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY».»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την Α.1059/2024 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄2334), με τίτλο: «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY».».

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη απόφαση:

  1. Υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY (myproperty.aade.gov.gr) οι κατωτέρω αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς που υπάγονται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 0,5% και αφορούν δωρεές προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, που έχουν συντελεστεί και για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί από την 1.1.2024 και μετά.

Ειδικότερα:

α) Δηλώσεις για τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς.

Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς, για συμβόλαια που συντάσσονται από 19.4.2024 και αφορούν:

αα) ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) και

αβ) κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους πλην των χρηματικών ποσών (ενδεικτικά μετοχές, απαιτήσεις, αξίες, αυτοκίνητα, έργα τέχνης, κ.λπ.).

Ψηφιακά επίσης υποβάλλονται και οι δηλώσεις για ματαίωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί ψηφιακά.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις συντάσσεται μία δήλωση ανά ζεύγος δωρητή/δωρεοδόχου, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων).

 

β) Δηλώσεις για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς.

Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς κινητών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματικών ποσών. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται μία δήλωση ανά ζεύγος δωρητή/δωρεοδόχου, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων (κινητών, χρηματικών ποσών). Σε περίπτωση περισσότερων δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων με διαφορετική ημερομηνία παράδοσης συντάσσονται αντίστοιχα, περισσότερες δηλώσεις.

Ειδικά για τις αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς χρηματικών ποσών της παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 2961/2001, εφόσον δεν είναι γνωστά στον δωρεοδόχο τα πλήρη στοιχεία του δωρητή αλλά αποδεικνύεται η σύσταση της δωρεάς, συντάσσεται μία δήλωση μονομερώς από το δωρεοδόχο νομικό πρόσωπο χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών.

  1. Στις δηλώσεις της παρ. 1 ως δωρητές συμβάλλονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ενώ ως δωρεοδόχοι συμβάλλονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, που έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
  2. Κατ’ εξαίρεση, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) εξακολουθούν να υποβάλλονται:

α) Δηλώσεις δωρεάς με δωρητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή εδρεύουν στο εξωτερικό, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Φορολογικό Μητρώο και δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ,

β) δηλώσεις δωρεάς προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν όλω ή εν μέρει, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4182/2013,

γ) δηλώσεις δωρεάς χρηματικών ποσών που συντελούνται εντός του έτους 2024, εφόσον από 1.1.2024 έχει συντελεστεί έτερη δωρεά χρηματικού ποσού που αφορά το ίδιο ζεύγος δωρητή-δωρεοδόχου και για την οποία έχει υποβληθεί δήλωση σε έντυπη μορφή,

δ) δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός Α.Π.Α.Α., ε) δηλώσεις δωρεάς της παρ. 1 στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής τους λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΗΛΕΔ.

Στο άρθρο 2 της απόφασης ορίζονται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ενώ στο άρθρο 3 αυτής καθορίζονται ο προσδιορισμός του φόρου δωρεάς και η διαχείριση εκκρεμών δηλώσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 [Μεταβατικές Διατάξεις]:

  1. Από τις 8.5.2024 οι εν λόγω δηλώσεις φόρου δωρεάς υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής και σε περίπτωση υποβολής τους με άλλον τρόπο θεωρούνται ως μη υποβληθείσες, οπότε ο φορολογούμενος ενημερώνεται με προσωποποιημένο μήνυμα στην εφαρμογή τα Μηνύματά μου για υποβολή της δήλωσης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY.
  2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 1 από τις 8.5.2024 καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001.
  3. Δηλώσεις δωρεάς που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης (19.04.2024) και των οποίων το αντίγραφο δεν έχει αναρτηθεί στη θυρίδα του φορολογουμένου στην εφαρμογή τα Μηνύματά μου του myAADE ή για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου, διεκπεραιώνονται από την αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ψηφιακή υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Εφόσον οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να τις υποβάλουν μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, τότε υποχρεούνται να ανακαλέσουν τις χειρόγραφες δηλώσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Ε. 2233/23.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΜΑΡ46ΜΠ32-ΚΡΥ) εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

Στην σχετική απόφαση επισυνάπτονται υποδείγματα της δήλωσης φόρου και της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας