Κ.Β.Σ.

20/01/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 2η/9-1-2015 «Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1003/2014 - "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"»

download περισσότερα
03/02/2014

Αρ.Πρωτ.:86/22-1-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1023/20-1-2014 - "Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α')"»

download περισσότερα
05/07/2011

Αρ.Πρωτ.:511/1-7-2011. Θέμα:«Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ.1 του άρθρ.20 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), ημερολογιακού έτους 2010»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1081/9-9-2010. Θέμα:«Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ.1 του αρθρ.20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2009»

download περισσότερα
02/07/2010

Αρ.Πρωτ.:649/24-6-2010. Θέμα:«Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (αρθρ.20 Κ.Β.Σ.)»

download περισσότερα
27/01/2010

Αρ.Πρωτ.:1170/09/19-1-2010. Θέμα:«Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του αρθρ.20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010»

download περισσότερα
09/10/2009

Αρ.Πρωτ.:916/6-10-2009. Θέμα:«Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρ.20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008 και του ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρ.20 του Κ.Β.Σ.»

download περισσότερα
20/01/2009

Αρ.Πρωτ.:1210/22-12-2008. Θέμα:«Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρ.20 παρ.1 του Π.Δ.186/1992 για τις συναλλαγές ημερολογιακού έτους 2009»

download περισσότερα
09/10/2008

Αρ.Πρωτ.:937/3-10-2008. Θέμα:«Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2007 και του ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.»

download περισσότερα
03/01/2008

Αρ.Πρωτ.:1194/07/3-1-2008. Θέμα:«Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρ.20 του ΚΒΣ»

download περισσότερα
20/09/2007

Αρ.Πρωτ.:853/20-9-2007. Θέμα:«Παράταση χρόνου υποβολής καταστάσεων άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992»

download περισσότερα
21/11/2006

Αρ.Πρωτ.:1268/21-11-2006. Θέμα:«Συγκεντρωτικές καταστάσεις αρθρ.20 του Κ.Β.Σ.»

download περισσότερα
14/09/2006

Αρ.Πρωτ.:729/14-9-2006. Θέμα:«Λήξη προθεσμιών που τίθεται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.»

download περισσότερα
15/04/2006

Αρ.Πρωτ.:336/14-4-2006. Θέμα:«Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρ.20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.)»

download περισσότερα
10/10/2005

Αριθ.Πρωτ.:838/10-10-2005. Θέμα:«Υποβολή συγκεντρωτικών δηλώσεων καταστάσεων πελατών και προμηθευτών»

download περισσότερα
02/09/2005

Αριθ.Πρωτ.:744/2-9-2005. Θέμα:«Υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων»

download περισσότερα
08/04/2005

Αριθ.Πρωτ.:334/8-4-2005. Θέμα:«Κωδικοποίηση Κ.Β.Σ.»

download περισσότερα
23/03/2005

Αριθ.Πρωτ.:262/23-3-2005. Θέμα:«Φορολογικές συγκεντρωτικές καταστάσεις»

download περισσότερα
02/09/2004

Αριθ.Πρωτ.:605/27-8-2004. Θέμα:«Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων»

download περισσότερα
04/05/2004

Αρ.Πρωτ.:337/4-5-2004. Θέμα:«Διοικητική κωδικοποίηση του Κ.Β.Σ.»

download περισσότερα