Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2360432/ΔΚ1804/30-11-2023. Θέμα:«Υπαγωγή των κτηματογραφούμενων περιοχών Δροσάτου, Μεγάλης Στέρνας και Χέρσου Κιλκίς στην τοπική αρμοδιότητα του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μουριών»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2360432/ΔΚ1804/30-11-2023