Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2360434/ΔΚ1805/30-11-2023. Θέμα:«Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής Νέου Γυναικόκαστρου Κιλκίς στην τοπική αρμοδιότητα του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2360434/ΔΚ1805/30-11-2023