Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. στις 27 Ιανουαρίου 2019

Δημοσιεύτηκε: 24/01/2019

sima_sullogou        

       Θεσσαλονίκη 10-1-2019

       Αριθμ.πρωτ.14

                                                                                   

  

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91, σε  τακτική  Γενική Συνέλευση στις 27 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή  και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης τακτικής Γενικής  Συνέλευσης.

3.Λήψη απόφασης για τον ισολογισμό και τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του λήξαντος οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του έτους 2019.

4. Έκθεση Ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2018 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Εκλογή Ελεγκτών για το έτος 2019.

6.Έκθεση πεπραγμένων του έτους 2018. Τοποθετήσεις.

7.Εισηγήσεις, προτάσεις.

  Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευτούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

 Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.81 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 στον αυτό τόπο και με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

                                                      Η  Πρόεδρος

                                           Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων