Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. στις 22-12-2019

Δημοσιεύτηκε: 19/12/2019

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 19-12-2019

          Αριθμ.πρωτ.690

                                                                                                         

        

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 18-12-2019 αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση κατεπείγουσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προσκαλεί τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10 π.μ στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Αναστολή της διάταξης του αρ.47 του ν.4646/2019 μέχρι να επιλυθούν τα προβλήματα και οι ελλείψεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπως επισημάνθηκαν στις 16-12-2019  κατά την παρουσίασή της προς τη Συντονιστική και τα μέλη των Δ.Σ. των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας.

3.Απάλλειψη της διάταξης από το άρθρ.36 του 4646/2019 της έννοιας της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου και της ευθύνης του συμβολαιογράφου για καταβολή προστίμου ακόμη και εάν δεν προκύπτει απώλεια φόρου.

4.Λήψη απόφασης για δυναμική κινητοποίηση με αποχή και περιφρούρησή της.

Μετά από αίτημα μελών του Συλλόγου για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, θα συζητηθούν επίσης τα θέματα που τέθηκαν και τα οποία είναι τα εξής:

«1. Τις διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου 4646/2019, που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματός μας, τη φύση του λειτουργήματος του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού στο πλαίσιο των καθηκόντων και υποχρεώσεων που του ανατίθενται. Λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης του Συμβολαιογραφικού Σώματος σε αυτά. 

2. Την οριοθέτηση των δημοσιονομικών καθηκόντων μας και ιδίως της ΕΥΘΥΝΗΣ  μας και των προβλεπομένων ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ για τη σύνταξη α) των Δηλώσεων Φορολογίας Κεφαλαίου, η οποία το πρώτον θεσμοθετήθηκε με τον άνω ψηφισθέντα Νόμο, ως και β)  για την απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων πολιτών στο Ε9 (όπως η ευθύνη και τα σχετικά πρόστιμα απορρέουν τόσο από τις οικείες διατάξεις του ν.4646/2019 όσο και από αυτήν του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 και των εφαρμοστικών αυτού εγκυκλίων οδηγιών του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ). Λήψη απόφασης.

3.Τηναναστολή εφαρμογής όλων των προαναφερομένων διατάξεων, μέχρις ικανοποιήσεως των αιτημάτων μας, όπως αυτά θα διαμορφωθούν από τη Γ.Σ. Λήψη απόφασης.

4.Λήψη απόφασης για ΑΠΟΧΗ και περιφρούρηση αυτής.» 

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευτούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.81 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 στον αυτό τόπο και με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

                                                        Η  Πρόεδρος

                                          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων