Αρ.Πρωτ.:349/28-5-2015. Θέμα:«Δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. για πράξεις μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων»

sima_sullogou

 

 

 

        Θεσσαλονίκη 28-5-2015

        Αριθμ.πρωτ.349

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. για πράξεις μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων  

 

Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στο ΕΤΑΑ-Τομέας Ασφάλισης Νομικών σχετικά με τους πόρους του Ταμείου που οφείλονται για τη σύμβαση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ, το Ταμείο απάντησε με έγγραφό του τα εξής:

Οι πόροι του Ταμείου των παραγράφων 1 και 4 της εγκυκλίου, οι οποίοι υπολογίζονται στην αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων. Η αξία αυτή πρέπει να είναι πραγματική, διαφορετικά η μη δήλωσή της συνιστά καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων. Έτσι στη σύμβαση μεταβίβασης   εταιρικών μεριδίων, το πραγματικό τίμημα της αγοραπωλησίας που   αποτελεί και την αξία του αντικειμένου της σύμβασης, είναι ίσο με την αξία κτήσης των μεριδίων, δηλαδή το κεφάλαιο που εισφέρθηκε συν ή (πλην) την ωφέλεια (ή ζημία) λόγω της καλής (ή κακής) πορείας και γενικά της αποδοτικότητας της επιχείρησης.

 Συνεπώς, οφείλονται οι πόροι του Ταμείου, ήτοι 9% επί της συμβολαιογραφικής αναλογικής αμοιβής και 1,30% στην πραγματική αξία των μεταβιβαζόμενων μεριδίων, εν όψει μάλιστα και της σχετικής διάταξης στο τέλος του εδαφίου ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ.4114/1960, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα για εξεύρεση της φορολογητέας αξίας της σύμβασης, να λαμβάνεται υπόψη ο προσδιορισμός που γίνεται από αρμόδια αρχή. (βλ. σχετ.: σελ. 34-35
υπ' αρ. 402/14-12-2006 εγκυκλίου του Τ.Α.Ν.- Οδηγίες για την κανονική είσπραξη και απόδοση τον πόρων του Ταμείου).

Ωστόσο, λόγω του ότι έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής δήλωσης υπεραξίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τα δικαιώματα του Τ.Α.Ν. υπολογίζονται στο ποσό της ονομαστικής αξίας ή του συμφωνηθέντος τιμήματος (στη μεγαλύτερη αξία εκ των δύο)

   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1032/26-01-2015 με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων…μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 4172/2013»: «...Προκειμένου για μεταβιβάσεις τίτλων (μετοχών, μεριδίων ΕΠΕ, μερίδων προσωπικών εταιρειών κλπ.) μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης η οποία δε ιιπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης. Ως τιμή κτήσης, θα λαμβάνεται η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρεία που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων και του τιμήματος που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων.

Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της επιχείρησης. Τυχόν εγγραφές που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης στους λογαριασμούς αυτούς λαμβάνονται υπόψη.

Αντίθετα, ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα κεφάλαια όπως προκύπτουν από το καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας και τις τροποποιήσεις αυτού. Επίσης, θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν αγορές παγίων, επιδοτήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αξία κτήσης των παγίων και στην κάλυψη δαπανών, καθώς και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την αύξηση του κεφαλαίου και για τα οποία η εταιρεία δεν έχει προβεί σε τροποποίηση καταστατικού. Τα παραπάνω αποτελούν σε κάθε περίπτωση αντικείμενο ελέγχου της εκάστοτε αρμόδιας ελεγκτικής αρχής....»

Επειδή πλέον έχει καταργηθεί η υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωσης απόδοσης φόρου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ε,Π.Ε. για τον προσδιορισμό της αξίας των μεταβιβαζομένων μεριδίων, ως τιμή πώλησης των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων θα ληφθεί αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Η αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά το χρόνο της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων προσδιορίζεται  α) από τον ισολογισμό του τελευταίου έτους που έχει υποχρέωση η εταιρία να καταχωρήσει στο ΓΕΜΗ και β) από το τελευταίο μηνιαίο ισοζύγιο, το οποίο υπογράφεται από το λογιστή και τον διαχειριστή της εταιρίας. Τα άνω α και β στοιχεία προσκομίζονται επικυρωμένα στο συμβολαιογράφο, ο οποίος τα επισυνάπτει στην πράξη του.

 

                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                              Η Πρόεδρος                                 Η Γεν.Γραμματέας 

                       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου