Αρ.Πρωτ.:489/19-5-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού»

      sima_sullogou

 

      Θεσσαλονίκη 19-5-2017

      Αριθμ.πρωτ.489

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Κοινοποίηση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού

                

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1055966 ΕΞ 2017/11-4-2017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αποτελεί απάντηση σε ερώτημα συναδέλφου σχετικά με το εάν η δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού πρέπει να κοινοποιείται στις φορολογικές αρχές, για να λάβετε γνώση.

 

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

                         Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. βρίσκεται στη μορφή .pdf)