Αρ.Πρωτ.:7/5-1-2017. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

sima_sullogou

 

 

       Θεσσαλονίκη 05-01-2017

       Αρ.πρωτ.7

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.


Α) Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, ανακοινώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και του ΕΤΑΑ-ΤΣ.

Σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθ.39 παρ.16 του Ν.4387/2016 όπως αυτό ισχύει σήμερα, οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, έμμισθων και ελεύθερων επαγγελματιών, έτους 2016 παραμένουν αμετάβλητες με αυτές του έτους 2015.

 Συνεπώς οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ μέχρι την 31.12.2016 θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε πριν τη θέσπιση του ν.4387/2016. (1.7.2016). Δηλαδή εάν μέχρι τις 30-6-2016 έχετε καταβάλει, μέσω των αναλογικών ασφαλιστικών σας εισφορών, τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στα άνω έγγραφα των κλάδων του ΕΤΑΑ, δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε άλλη εισφορά, άλλως θα πρέπει να καταβάλλετε τη διαφορά.

Β) Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ.39, 41 παρ.2, 97 παρ.2 και 98 του Ν.4387/2016 που αφορούν το νέο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών και εφαρμόζονται από 1-1-2017 και μετά.

Σας αποστέλλουμε τα όσα έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής, ήτοι:

  1. Την με αριθμ.πρωτ.Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 εγκύκλιο Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  2. Την με αριθμ.Φ.80020/44136/Δ.15.747/20-10-2016 Απόφαση Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’3455/2016) που αφορά το ποσοστό εισφοράς μας στο κλάδο Προνοίας (άρθρο 5).

   Σημειώνουμε ότι για ειδικότερα θέματα που αφορούν στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και στον τρόπο είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, προβλέπεται η έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

   Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

    Η Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

                                        Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης  

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)