Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/7-6-2016 «Δημοσίευση του Ν.4393/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 106/6-6-2016) "Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ." – Κατάργηση κοινωνικών πόρων του Ταμείου Νομικών»

sima_sesse                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29η

              ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

      Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016

      Αριθμ. πρωτ. 317

 

                                    Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                    της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Σε συνέχεια της χθεσινής μας έκτακτης ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν.4393/2016 ΦΕΚ Α΄ 106/06-06-2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ.», ο οποίος στο άρθρο δεύτερο,  παρ. 6α τροποποιεί το άρθρο 39 Ν.4387/2016 (85Α) και προσθέτει νέα παράγραφο 14, με την οποία καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι του Ταμείου Νομικών, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο αρθρ. 150 παρ. 1 του Ν.3655/2008 και παρατίθενται ως ακολούθως:

1. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

α) Δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών ή τροποποιήσεις 
αυτών: 0,5% στο ποσό του κεφαλαίου κάθε εμπορικής εταιρείας που συνιστάται εκτός Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

β) Δικαιώματα από μεταγραφές, 1,25‰ στην αξία του αντικειμένου για τη 
μεταγραφή κάθε πράξης μεταβίβασης ακίνητου ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από χαριστική αιτία (δωρεές, γονικές παροχές)

γ) Δικαίωμα στις εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές και 
μετατροπής ποινών εκ ποσοστού 4,5%

δ) Ποσοστό 20% στο δικαστικό ένσημο

ε) 10% επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων

στ) Δικαιώματα σε συμβολαιογραφικές πράξεις πλην εκείνων που αφορούν 
μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία σε ποσοστά 1,3%, 0,325%, 0,65% κατά 
περίπτωση, στην αξία του αντικειμένου κάθε σύμβασης

ζ) Δικαιώματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. αρ. 36 
ν.3492/2006 σε ποσοστό 4% επί του φόρου

18. Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

α) Δικαίωμα 1,25% στις χρηματικές ποινές

21. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών Κλάδος Ασθένειας

α) 1% στο Κεφάλαιο που αναγράφεται στα καταστατικά εταιρειών

β) 20% στο δικαστικό ένσημο

γ) 027% στις χρηματικές ποινές

22. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά Κλάδος Ασθένειας

α) 0,13% για χρηματικές ποινές

β) 20% στο δικαστικό ένσημο

23. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Κλάδος Ασθένειας

α) 0,13% για χρηματικές ποινές

Από τα ανωτέρω αφορούν στους συμβολαιογράφους οι περιπτώσεις 1α, 1β,  1στ’ και 21α.

Συμπερασματικά, εφεξής δεν θα εισπράττεται ο πόρος του Ταμείου Νομικών για τη σύνταξη οποιουδήποτε συμβολαίου ή τη μεταγραφή αυτού.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τη Δευτέρα 06.06.2016.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

 

Συνημμένα: Ν.4393/2016 ΦΕΚ Α΄ 106/06-06-2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ.», άρθρο δεύτερο, παρ.6α, σελ.6587, 6733 & 6738