Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/29-6-2016 «Κατάργηση κοινωνικών πόρων Τ.Ν. και ενσήμων Τ.Ν. και ΤΑΣ – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς Ε.Τ.Α.Α.»

sima_sesse                  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36η

 

       Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

       Αριθμ. πρωτ.  371

 

                                        Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                        της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα   : 210-3307450,60,70,80,90

FAX            : 210-3848335

E-mail        : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση κοινωνικών πόρων Τ.Ν. και ενσήμων Τ.Ν. και ΤΑΣ – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς Ε.Τ.Α.Α.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

1.- Με την παρ. 14 του άρθρ. 39 του Ν. 4387/2016, όπως αυτό προσετέθη με την παρ. 6 του άρθρ. δευτέρου του Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106/6-6-2016 τευχ. Α), καταργούνται από της ισχύος του νόμου αυτού (6-6-2016) οι κοινωνικοί πόροι υπέρ ασφαλιστικών φορέων, μεταξύ των οποίων και των τομέων του Ε.Τ.Α.Α. (Ταμείο Νομικών), οι κατονομαζόμενοι στο άρθρ. 150 του Ν. 3655/2000 και όσον αφορά στους συμβολαιογράφους οι υπέρ του Τ.Ν. πόροι, οι προβλεπόμενοι στο άρθρ. 10 του Ν.Δ. 4114/1960.

Συνεπώς, για τα συντασσόμενα συμβόλαια από της ημερομηνίας αυτής (6-6-2016) και εφεξής δεν θα εισπράττονται οι υπέρ του Τ.Ν. πόροι, οι υπολογιζόμενοι σε ποσοστό επί του αντικειμένου της συμβάσεως:

α) 0,65% για δωρεάς και γονικής παροχής

β) 1,25% για την μεταγραφή συμβολαίων δωρεών, γονικών παροχών

γ) 1,30% για κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματο, οιουδήποτε αντικειμένου και περιεχομένου (π.χ. και όλως ενδεικτικώς, παροχή υποθήκης, δάνεια, εργολαβικά, μισθώσεις, χρησιδάνεια, εξοφλήσεις κεφαλαίου και τόκων, αναδοχή χρέους, εκχώρηση απαιτήσεως, σύσταση προσωπικών εταιρειών, σύσταση ιδρύματος, κ.λπ.).

2.- Με την διάταξη του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016 τευχ. Α) καταργούνται από 1-7-2016 οι καταβαλλόμενες από τους συμβολαιογράφους προς τους τομείς ασφαλίσεως του Ε.Τ.Α.Α. (κυρίους και επικουρικούς), δηλ. προς το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπολογίζονταν σε ποσοστό επί της αμοιβής του συμβολαιογράφου (9% για το Τ.Ν., 5% + 1% υπέρ του ΤΑΣ, το ήμισυ της αμοιβής των συμβολαιογράφων επί συστάσεως Α.Ε., απογραφής, διενέργεια ή ματαίωση πλειστηριασμού υπέρ του Τ.Ν. κ.λπ.), είτε αποδίδονταν δι’ ενσήμων, επικολλωμένων στο πρωτότυπο του συμβολαίου ή στ’ αντίγραφα.

Δηλαδή από 1-7-2016 και εφεξής καμία ασφαλιστική εισφορά υπό οιανδήποτε μορφή δεν θα καταβάλλεται στους ανωτέρω τομείς του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Ν. και ΤΑΣ), προσέτι δε από της ημερομηνίας αυτής (1-7-2016) και εφεξής στα συντασσόμενα συμβόλαια και τα εκδιδόμενα αντίγραφα θα επικολλάται μόνο μεγαρόσημο.

Συμπερασματικά ασφαλιστικές εισφορές στους ανωτέρω τομείς του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Ν. και ΤΑΣ) θα καταβληθούν για τελευταία φορά για το μήνα Ιούνιο με κατάθεση του αναλογούντος ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς για κάθε τομέα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι της 10 Ιουλίου 2016 .   

Τέλος από την ως άνω ημερομηνία (1-7-2016) στην αναγραφή των εισπραχθέντων δικαιωμάτων στο τέλος του συμβολαίου θα πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον η συνολική αμοιβή που λαμβάνει ο συμβολαιογράφος καθώς και ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στο σύνολο της αμοιβής, χωρίς όμως να γίνεται καμία μνεία σε καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές. 

 Υπενθυμίζομε ότι από 1-1-2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των συμβολαιογράφων για την κυρία και επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται σε ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση της δραστηριότητας τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (άρθρο 39 παρ. 2 Ν. 4387/2016).

Για την καταβολή των ασφαλιστικών μας εισφορών από 1-7-2016 θα ακολουθήσει εγκύκλιος μετά από συνεννόηση μας  με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας