Αρ.Πρωτ.:332/25-4-2013. Θέμα:«Παράσταση δικηγόρου»

sima_sullogou

 

  

 

       Θεσσαλονίκη 25-4-2013

       Αριθμ.πρωτ.332

                                               

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

        

   Θέμα: Παράσταση δικηγόρου  

   Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.23257/10-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου

                 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Σας ενημερώνουμε ότι με το με αριθμ.πρωτ.107/6-2-2013 έγγραφο μας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχαμε ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με την παράσταση δικηγόρων στις συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν εταιρείες, μετά τις αλλαγές που θεσπίστηκαν με τη διάταξη της υποπαραγράφου ΙΓ.1 εδ.7 αρ.1 Ν.4093/2012.

Στο έγγραφό μας αυτό, το Υπουργείο μας απάντησε με το άνω σχετικό έγγραφο, ότι η παράσταση δικηγόρου καθίσταται υποχρεωτική στις περιπτώσεις του αρ.42 παρ.1 Κώδικα Δικηγόρων όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.1 υποπαράγραφος ΙΓ.1 εδ.8α του Ν.4098/2012 (ΦΕΚΑ’222).

Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο του Υπουργείου και το αρ.42 Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει σήμερα.

                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

             Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το με αριθμ.πρωτ.23257/10-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και το αρθρ.42 Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει σήμερα, βρίσκονται στη μορφή .pdf)