Αρ.Πρωτ.:67/16-1-2024. Θέμα:«Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου στην περίπτωση σύνταξης βεβαίωσης συναινετικής λύσης γάμου»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 16-1-2024

            Αριθμ.πρωτ.67

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου στην

                                   περίπτωση σύνταξης βεβαίωσης συναινετικής λύσης γάμου

                         

Σε συνέχεια της με αριθμ.πρωτ.355/6-6-2019 εγκυκλίου μας που αφορούσε την εφαρμογή του Κανονισμού 2201/2003 με θέμα τις γονικές διαφορές, σας ενημερώνουμε ότι ο Κανονισμός αυτός αναδιατυπώθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1111 της 25ης-6-2019 του Συμβουλίου «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών».

Στο αρθρ.36 του νέου Κανονισμού, προβλέπεται ότι το δικαστήριο κράτους μέλους προέλευσης εκδίδει, κατόπιν αιτήματος διαδίκου, πιστοποιητικό για απόφαση επί γαμικών διαφορών, χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται στο παράρτημα II του Κανονισμού.

Στο σημείο 14 του προοιμίου του Κανονισμού αναφέρεται ότι «Σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου, ο όρος «δικαστήριο» θα πρέπει να νοείται με την ευρεία έννοια, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τα δικαστήρια που ασκούν δικαστικά καθήκοντα, αλλά και διοικητικές αρχές ή άλλες αρχές, όπως είναι οι συμβολαιογράφοι, που ασκούν δικαιοδοτικά καθήκοντα σε ορισμένες γαμικές διαφορές ή διαφορές γονικής μέριμνας. Κάθε συμφωνία που εγκρίνεται από το δικαστήριο κατόπιν εξέτασης της ουσίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και διαδικασία θα πρέπει να αναγνωρίζεται ή να εκτελείται ως «απόφαση». Άλλες συμφωνίες, οι οποίες αποκτούν δεσμευτική νομική ισχύ στο κράτος μέλος προέλευσης μετά από την τυπική παρέμβαση δημόσιας αρχής ή άλλης αρχής όπως έχει κοινοποιηθεί για τον σκοπό αυτό στην Επιτροπή από κράτος μέλος, θα πρέπει να τίθενται σε ισχύ σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις για τα δημόσια έγγραφα και τις συμφωνίες στον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των απλών ιδιωτικών συμφωνιών. Ωστόσο, θα πρέπει να κυκλοφορούν οι συμφωνίες που δεν συνιστούν ούτε απόφαση ούτε δημόσιο έγγραφο, αλλά έχουν καταχωριστεί από αρμόδια προς τούτο δημόσια αρχή. Σε αυτές τις δημόσιες αρχές θα μπορούσαν να συγκαταλέγονται οι συμβολαιογράφοι που καταχωρίζουν συμφωνίες, ακόμα και όταν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συμβολαιογράφοι είναι αρμόδιοι να εκδίδουν το πιστοποιητικό του αρθρ.36 του Κανονισμού 2019/1111 για τις πράξεις συναινετικής λύσης γάμου που συντάσσουν βάσει του Ν.4509/2017.

Σας επισυνάπτουμε το κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.2019/1111 και υπόδειγμα του πιστοποιητικού σε μορφή word προκειμένου να το συμπληρώνετε όποτε σας ζητηθεί.

 

                                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                     O Πρόεδρος                       Ο Γεν.Γραμματέας

                                  Δημήτριος Τζίμας          Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης