Αριθ.Πρωτ.:379/18-4-2005. Θέμα:«Νέα δικαιώματα Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 18.4.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αρ.Πρωτ.379

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δικαιώματα αμίσθων υποθηκοφυλακείων

Σας κοινοποιούμε τις με αριθμ.26233/8.3.2005 και 23664/8.3.2005 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τ.Β΄ 341/16-3-05.
Η έναρξη ισχύος των άνω αποφάσεων είναι η 16η Απριλίου 2005.

   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
      Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής      Χριστίνα Φαρδή


Αθήνα, 8 Μαρτίου 2005
Αριθ.Πρωτ.:26233


ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιωμάτων που παρακρατούν οι
ʼμισθοι Υποθηκοφύλακες.

ΑΠΟΦΑΣΗ

                           ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 Ν.325/1976.
β) Των παρ.1 και 2 του άρθρου 16 του Ν.325/1976 (ΦΕΚ 125 Α΄).
γ) Του άρθρου 19 του ιδίου Νόμου.
δ) Τις 200922/02 (ΦΕΚ Β΄ 20/2003) και 71670/6.7.1992 (ΦΕΚ Β΄ 1992) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.
ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης προκαλείται μείωση εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί.
στ) Την υπ’ αριθμ.14650/ΔΙΟΕ/17.03.2004 (ΦΕΚ 519/Β΄/ 17.03.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
1. Εκ των υπέρ αυτού εισπραττομένων δικαιωμάτων ο ειδικός ʼμισθος Υποθηκοφύλακας ή ο αναπληρωτής του ή ο εκτελών έργο Υποθηκοφύλακα Συμβολαιογράφος ή Ειρηνοδίκης παρακρατεί για αμοιβή του και για αντιμετώπιση των γενικών εξόδων κανονικής λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου, το σύνολο τούτων εφ’ όσον αυτά δεν υπερβαίνουν τα 13.000,00€ ετησίως.
Εάν τα εισπραττόμενα δικαιώματα υπερβαίνουν τα 13.000,00€ ετησίως, ο ειδικός ʼμισθος Υποθηκοφύλακας ή ο αναπληρωτής του ή ο εκτελών χρέη Υποθηκοφύλακα Συμβολαιογράφος ή Ειρηνοδίκης Παρακρατεί πέραν του ανωτέρω ποσού και ποσοστό 20% επί των πέραν των 13.000,00€ εισπραττομένων ετησίως δικαιωμάτων.
Σε καμιά όμως περίπτωση το ποσό που συνολικά παρακρατείται ετησίως δεν μπορεί να είναι πέραν των 18.200,00€.
2. Καθορίζουμε το ποσό του γραφικού δικαιώματος που παρακρατούν οι ʼμισθοι Υποθηκοφύλακες για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού ή φύλλου αντιγράφου στο ποσοστό του 1/3 του εκάστοτε εισπραττομένου τέτοιου δικαιώματος.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
        ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

          ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ                    ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2005
Αριθ.πρωτ.:23664

ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιωμάτων που εισπράττουν οι
ʼμισθοι Υποθηκοφύλακες.

                                ΑΠΟΦΑΣΗ

                              ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,5 και 12 του Ν.325/1976.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 του ιδίου Νόμου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται μείωση αλλά αντίθετα αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την 14650/ΔΙΟΕ/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β΄/17.3.2004)
Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα αναλογικά δικαιώματα των άρθρων 3 και 5 του Ν.325/1976 που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες ως εξής:
1. Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες εισπράττουν από τους αιτούντες μέχρι του ποσού των επτακοσίων τριάντα πέντε (735) ευρώ, δεκαπέντε τοις χιλίοις (15%ο ) και από επτακόσια τριάντα έξι (736) ευρώ μέχρι χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1470) ευρώ, δώδεκα τοις χιλίοις (12%ο).
Για τα πέραν των χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα (1470) ευρώ ποσά εξακολουθούν να εισπράττονται τα μέχρι σήμερα εισπραττόμενα δικαιώματα ήτοι έξι τοις χιλίοις (6%ο) και τρία τοις χιλίοις (3%ο) αντίστοιχα.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
        ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
         ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ                           ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ