Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 70η/3-9-2014 «Δημοσίευση νόμων 4278/2014 (Α’ 157), 4280/2014 (Α’ 159) και 4281/2014 (Α’ 160) – Τροποποίηση νόμων 1892/1990 και 998/1979»

sima_sesse                                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 70η

 

             Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2014

             Αριθμ. πρωτ. 384

 

                                Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX             : 210-3848335

E-mail         : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

                    210-3307464

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση νόμων 4278/2014 (Α’ 157), 4280/2014 (Α’ 159) και 4281/2014 (Α’ 160) – Τροποποίηση νόμων 1892/1990 και 998/1979

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 157/4-8-2014 ο νόμος 4278/2014 με τίτλο «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των διατάξεων του άνω νόμου συμβολαιογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις του άρθρου 43, που αφορούν στις παραμεθόριες περιοχές και οι οποίες έχουν ως κατωτέρω:

Άρθρο 43

Παραμεθόριες περιοχές

1. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Αποκλειστικά για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως παραμεθόριες περιοχές ορίζονται οι Νομοί Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας και Χίου, οι νήσοι Θήρα και Σκύρος, οι τέως επαρχίες Νευροκοπίου του τέως Νομού Δράμας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του τέως Νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του τέως Νομού Πέλλης και Σιντικής του τέως Νομού Σερρών, καθώς και οι τέως κοινότητες Οθωνών, Μαθρακίου και Ερει-κούσσης.»

2. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραμεθορίους περιοχές με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο.»

Β) Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 160/8-8-2014 ο νόμος 4281/2014 με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του άνω νόμου τροποποιείται ο νόμος 1892/1990 και ειδικώτερα προστέθηκε νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 26 ως ακολούθως:

Άρθρο 13

ΤΕΑΔΥ, τροποποίηση του ν. 1892/1990

[…] 2. Στο άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Ειδικώς για δικαιοπραξίες που συνάπτονται για τους σκοπούς του ν. 3986/2011 (Α’ 152) μεταξύ νομικών προσώπων με έδρα εκτός των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και του ΤΑΙΠΕΔ και αφορούν ή περιλαμβάνουν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές ή μετοχές ή μερίδια εται-ρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές, η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου 25 αίρεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία αφορά στο σύνολο των ως άνω ακινήτων ή μετοχών ή μεριδίων που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε δικαιοπραξίας.»

[Σημείωση: Ο ν. 3986/2011 αφορά στις αποκρατικοποιήσεις μέσω ΤΑΙΠΕΔ.]

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις (υπό στοιχ. Α και Β) τα άρθρα 24 και 26 του νόμου 1892/1990 έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 24

Έννοια παραμεθόριων περιοχών

1. Αποκλειστικά για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως παρα-μεθόριες περιοχές ορίζονται οι Νομοί Δωδεκανήσου, Έβρου, Θε-σπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας και Χίου, οι νήσοι Θήρα και Σκύρος, οι τέως επαρχίες Νευροκοπίου του τέως Νομού Δράμας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του τέως Νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του τέως Νομού Πέλλης και Σιντικής του τέως Νομού Σερρών, καθώς και οι τέως κοινότητες Οθωνών, Μαθρακίου και Ερεικούσσης.»

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουρ-γών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Αντα-γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη και Αγροτι-κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αρθεί ο χαρακτηρισμός κάποιας από τις ανωτέρω περιοχές των παραγράφων 1 και 2 ως παραμεθόριας. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να χαρακτη-ρίζονται και άλλες περιοχές ως παραμεθόριες.

Άρθρο 26

Διαδικασία άρσης απαγορεύσεων

1. α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραμεθορίους περιοχές με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρη-σιμοποιηθεί το ακίνητο.

β. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή, που συνιστάται με θητεία πέντε (5) ετών σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση με από-φαση του οικείου Γενικού Γραμματέα και απαρτίζεται από τον ίδιο ως Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία Υπουργεία.

γ. Η απαγόρευση αίρεται με απόφαση της επιτροπής, που λαμ-βάνεται με πλειοψηφία του συνόλου του αριθμού των μελών της και με θετική οπωσδήποτε ψήφο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

2. Αιτήσεις, που έχουν ήδη υποβληθεί και επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση της διοίκησης, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Ειδικώς για δικαιοπραξίες που συνάπτονται για τους σκοπούς του ν. 3986/2011 (Α’ 152) μεταξύ νομικών προσώπων με έδρα εκτός των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και του ΤΑΙΠΕΔ και αφορούν ή περιλαμβάνουν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές ή μετοχές ή μερίδια εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές, η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου 25 αίρεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία αφορά στο σύνολο των ως άνω ακινήτων ή μετοχών ή μεριδίων που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε δικαιοπραξίας.

και Γ) Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 159/8-8-2014 ο νόμος 4280/2014 με τίτλο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Σημειώνεται ότι με διατάξεις του ως άνω νόμου τροποποιούνται γενικές διατάξεις του Ν. 998/1979. Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης