Αρ.Πρωτ.:371/27-6-2023. Θέμα:«Διαβίβαση ΚΥΑ για έκδοση μεγαροσήμων και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 27-6-2023

          Αριθμ.πρωτ.371

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Διαβίβαση ΚΥΑ για έκδοση μεγαροσήμων

            και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις κάτωθι ΚΥΑ:

1)   Τη με αριθμ.22634/2023 «Ρύθμιση θεμάτων εκτύπωσης ενσήμων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (μεγαροσήμων)» (ΦΕΚ Β’4148/23-6-2023) που αφορά την έγκριση εκτύπωσης και προμήθειας ενσήμων (μεγαροσήμων) του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., της κλάσεως των δύο (2) ευρώ.

2)   Τη με αριθμ.30294 ΕΞ 2023  «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ ΕΣΟΔΩΝ Α.Α.Δ.Ε.» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β’ 4150/23-6-2023) που αφορά την  δυνατότητα που αποκτά η ΑΑΔΕ για διενέργεια κεντρικών συμψηφισμών, ώστε να πληρωθούν οι οφειλές φορολογούμενων στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 5 της με αριθμ.15435/913/6-4-2020 (ΦΕΚΒ'1559)
υπουργικής απόφασης, η οποία τροποποιήθηκε με τη
αριθμ.οικ.42/6/2021(ΦΕΚΒ'3) και τη με αριθμ.20746/19.4.2021, καθώς και την υπό στοιχεία Β/7/οικ.26994/1466/13.7.2020 υπουργική απόφαση

 

                                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

                                 Δημήτριος Τζίμας           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Οι ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκονται στη μορφή .pdf)