Αρ.Πρωτ.:477/20-7-2022. Θέμα:«Νέες διατάξεις για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 20-7-2022

       Αριθμ.πρωτ.477

      

           Προς:

           Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

           Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

 Θέμα: Νέες διατάξεις για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

           και Βεβαίωσης Οφειλής

  

 Λόγω του κατεπείγοντος, σας αποστέλλουμε συνημμένα αυτούσια την με αριθμ.27/15-7-2022 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν.4940/2022 (ΦΕΚ Α΄ 112) σχετικά με την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού», για να λάβετε γνώση.

 

                                                          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                      Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

                                 Δημήτριος Τζίμας                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)