Αρ.Πρωτ.:819/8-12-2020. Θέμα:«Διαβίβαση νομοθεσίας»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 08-12-2020

            Αριθμ.πρωτ.819

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

   Θέμα: Διαβίβαση νομοθεσίας

 

Για να λάβετε γνώση, σας διαβιβάζουμε:

- Το ν.4758/2020 (ΦΕΚ Α’ 242) «Περιστολή του λαθρεμπορίου  - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις», ο οποίος στο άρ. 56 προβλέπει αναστολή μέχρι τις 30-06-2021 της υποχρέωσης των συμβολαιογράφων για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου στις μεταβιβάσεις ακινήτων που προβλέπεται από το ν.4646/2019.

- Την ΥΑ με αρ.Α.1265/2020 (ΦΕΚ Β’ 5346) «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν».

 

                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. βρίσκονται στη μορφή .pdf)