Έγγραφα για e-ΕΦΚΑ - Ασφαλιστική Ενημερότητα

Ν.4611/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 73/17-5-2019) - Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

Αριθμ.Πρωτ.: 15435/913 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1559/23-4-2020) - Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Αριθμ.Πρωτ.: οικ.17535/Δ1.6002 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1754/7-5-2020) - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.

Αριθμ.Πρωτ.: οικ.18048/1027/12-5-2020 - Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Αριθμ.Πρωτ.: 88572/Σ.24798/14-5-2020 - Διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες

Αριθμ.Πρωτ.: 90835/Σ.25379/18-5-2020 - Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες - Μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών»