Αρ.Πρωτ.1064/15-11-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.27454/2631/2017 Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το Ν.4495/2017»

sima_sullogou

 

         

          Θεσσαλονίκη 15-11-2017

          Αριθμ.πρωτ.1064

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.27454/2631/2017 Υπουργών Οικονομικών-

                                   Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

                

Σας αποστέλλουμε την άνω ΚΥΑ σχετική με το ν.4495/2017 (ΦΕΚΑ’167/3-11-2017) «Έλεγχος  και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», για να λάβετε γνώση.

Στο αρθρ.8 παρ.5 προβλέπεται η ισχύ των βεβαιώσεων που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του ν.4178/2013.

 

                                                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

                         Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)