Αρ.Πρωτ.:106/6-2-2013. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4117/2013»

sima_sullogou

 

 

        Θεσσαλονίκη 6-2-2013

        Αριθμ.πρωτ.106                                                                   

                                               

           

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

         

                          Θέμα: Κοινοποίηση Ν.4117/2013
 

         Σας αποστέλλουμε το Ν.4117/2013 «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ τ.Α΄ 29/5-2-2013), που περιλαμβάνει διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα τροποποιήσεις των Ν.4014/2011 & Ν.4030/2011 περί αυθαιρέτων.

         Εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις των αρθρ.2 & 4 του άνω Νόμου, που αφορούν την παράταση ως τις 31.5.2013 για την καταβολή του συνόλου ή ποσοστού 30% του ενιαίου προστίμου και τη δυνατότητα για το ίδιο χρονικό διάστημα, σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος                Η Γεν.Γραμματέας       

                                     Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση      Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Ο Ν.4117/2013 βρίσκεται στη μορφή .pdf)