Αρ.Πρωτ.:1148/28-12-2017. Θέμα:«Διαβίβαση ΦΕΚ τ.Β΄ 4430/15-12-2017 - Τύπος και περιεχόμενο των Πιστοποιητικών Δασικού Χαρακτήρα Έκτασης»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 28-12-2017

         Αριθμ.πρωτ.1148

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Διαβίβαση ΦΕΚ τ.Β΄ 4430/15-12-2017

 

Σας διαβιβάζουμε το ΦΕΚ τ.Β΄ 4430/15-12-2017 που αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3889/2010.

Η προσάρτηση του άνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική σε περιοχές που αφορούν δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη.

Επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας τις σχετικές διατάξεις, ήτοι:

Α) Άρθρο 20 παρ.4 & 5 Ν.3889/2010

Β) Άρθρο 13 Ν.3889/2010

Γ) Άρθρο 3 παρ.1, 2, 3, 4 & 5 Ν.998/1979.

 

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Αντιπρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                            ασκούσα καθήκοντα Προέδρου

                                     Μαρία Χαλκίδου                              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)