Αρ.Πρωτ.:949/28-11-2011. Θέμα:«Δημοσίευση του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 249/25-11-11)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 28-11-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αρ.πρωτ.949

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δημοσίευση Νόμου «νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

Σας γνωρίζουμε ότι ο νόμος 4030/2011 «νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Α 249 και ισχύει από 25 Νοεμβρίου 2011.
Σας υπενθυμίζουμε ότι στα άρθρα 49 και 51 του άνω νόμου προβλέπονται τροποποιήσεις των άρθρων 23 παρ. 4 και 24 του ν. 4014/2011 περί αυθαιρέτων που αφορούν μεταξύ άλλων τις δηλώσεις των μηχανικών και των τοπογραφικών που τις συνοδεύουν.
Με το άρ. 42 παρ. 25 του άνω νόμου αντικαθίσταται με νέες διατάξεις το άρ. 12 παρ. 5 του ν. 1337/83 που αφορά τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στις δικαιοπραξίες εν ζωή και προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι το πιστοποιητικό του οικείου Δήμου που βεβαιώνει την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας εάν προσαρτάται σε μια δικαιοπραξία εν ζωή που καταρτίζεται και μεταγράφεται μετά τη μεταγραφή ή κύρωση της πράξης εφαρμογής, δεν χρειάζεται να προσαρτηθεί σε μεταγενέστερη αλλά μπορεί να γίνει αναφορά στην πράξη στην οποία προσαρτάται.
Σε δικαιοπραξίες που έχουν καταρτιστεί χωρίς την προσάρτηση του πιστοποιητικού ιδιοκτησίας, θεραπεύεται η ακυρότητά τους με την υποβολή εκ των υστέρων της σχετικής δήλωσης.

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
              Η Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το πλήρες κείμενο του Ν.4030/2011 βρίσκεται στη μορφή .pdf)