Αρ.Πρωτ.:138/9-2-2012. Θέμα:«Νέα διάταξη σχετικά με την προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 9-2-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αριθμ.πρωτ.138

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Νέα διάταξη σχετικά με την προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.

Σας γνωρίζουμε ότι το σχέδιο νόμου «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος– εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» ψηφίστηκε στο σύνολό του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής στις 7-2-2012.
Σας στέλνουμε το κείμενο του αρ.49 του άνω σχεδίου νόμου που τροποποιεί το αρ.49 παρ.15 του ν.4030/2011 (ΦΕΚΑ’249) και αφορά τη μη προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων με το κρατικό σύστημα συντεταγμένων σε ορισμένες πράξεις που αναφέρονται ρητά (αρ.49 παρ.3). Στη δε παε.3 εδ.γ’ του αρθρ.49 προβλέπεται από πότε εφαρμόζεται η διάταξη για τα τοπογραφικά.
Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής.
Εφιστούμε την προσοχή σας, στο γεγονός ότι πριν τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. δεν μπορεί να γίνει χρήση της νέας διάταξης. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα μόλις δημοσιευθεί ο νόμος.

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                          Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το πλήρες κείμενο του ψηφισθέντος σχεδίου Νόμου βρίσκεται στη μορφή .pdf)

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ʼρθρο 49
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4030/2011

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4030/2011 (Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:
«α) να είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του TEE ή πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή οποιουδήποτε άλλου σωματείου ή επιστημονικής ένωσης ή επαγγελματικής οργάνωσης παρόμοιου σκοπού κατά τον Αστικό Κώδικα ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας,»
2. Στο άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι κατηγορίες ελεγκτών, καθώς και το αντικείμενο ελέγχου ανά κατηγορία και είδος εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των Mηχανικών, υποψήφιων ελεγκτών δόμησης, κατά τις κείμενες διατάξεις.»
3. Η παρ. 15 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«15. α) Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181). Επίσης, τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε αδόμητα αγροτεμάχια και κληροτεμάχια, τα οποία (τόσο αγροτεμάχια όσο και κληροτεμάχια) βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού και τα οποία προέρχονται από αναδασμό ή περιλαμβάνονται στο κτηματολόγιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και σε αδόμητα κληροτεμάχια διανομής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται κτηματογραφικό απόσπασμα του αναδασμού ή του Κτηματολογίου του ΟΣΔΕ ή της πράξης διανομής, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου του αναδασμού ή τον ΟΣΔΕ ή την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανομής. Για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), το τοπογραφικό διάγραμμα μπορεί να αποκλίνει σε εμβαδόν μέχρι 2 % από το τοπογραφικό διάγραμμα της σύστασης.
β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαιο, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, εκτός αν το συμβόλαιο αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181) ευρισκόμενο εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού.
γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 49 του ν. 4030/2011.»
4. Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4030/2011 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
« Σε περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνεται η αδυναμία ορισμού ως Προέδρου του Συμβουλίου του υπό α. αναφερόμενου προσώπου, επιτρέπεται η συγκρότηση του Συμβουλίου και χωρίς αυτό. Στην περίπτωση αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το αναφερόμενο υπό β. πρόσωπο και στο Συμβούλιο συμμετέχει επίσης και ένας μηχανικός με τις ιδιότητες της περίπτωσης γ΄.»
5. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν την 25.11.2011, χωρίς να έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 49 του ν.4030/2011, είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011.
6. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1β του ν.4030/2011 διαγράφονται οι λέξεις «μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ».