Αρ.Πρωτ.:280/30-3-2012. Θέμα:«Συμπληρωματικές διευκρινήσεις της Κτηματολόγιο Α.Ε.-Επαναδιατύπωση του με αριθμ.πρωτ.274/28-3-12 εγγράφου μας»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 30-3-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αριθμ.πρωτ.280

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις της Κτηματολόγιο ΑΕ

Με το παρόν επαναδιατυπώνουμε το με αριθμ.πρωτ.274/2012 έγγραφό μας, με το οποίο σας αποστείλαμε το με αριθμ.πρωτ.1129737/23-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, ως εξής:
Η παρ.10 του εγγράφου της Κτηματολόγιο ΑΕ, αναφέρεται στη μεταβίβαση διηρημένης ιδιοκτησίας και συγχρόνως σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας στο πωλούμενο με το αυτό μεταβιβαστικό συμβόλαιο, όταν δεν υφίσταται εξ αρχής σύσταση οροφοκτησίας στην οικοδομή. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για δύο δικαιοπραξίες στο ίδιο συμβόλαιο (σύσταση, μεταβίβαση) και για την κάθε μία απαιτείται ξεχωριστή βεβαίωση μηχανικού. Το ίδιο ισχύει και στην παρ.9 του αυτού ως άνω εγγράφου.

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου