Αρ.Πρωτ.:31/15-1-2013. Θέμα:«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις (έγγραφο με αριθμ.πρωτ.Οικ.1230221/21-12-2012 της Κτηματολόγιο Α.Ε., σχετικά με τις βεβαιώσεις μηχανικών Ν.4014/2011)»

sima_sullogou

 

 

 

   Θεσσαλονίκη 15-1-2013

   Αριθ.Πρωτ.31

                       

                       

 

      Προς:

      Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

      Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις.

       

       Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.Οικ.1230221/21-12-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. που αφορά τη βεβαίωση μηχανικού ν.4014/2011 στην περίπτωση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για να λάβετε γνώση.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

    Η Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

 

       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.Οικ.1230221/21-12-2012, βρίσκεται στη μορφή .pdf)